Tuesday, August 30, 2011

Katherina Shtanko

Katherina Shtanko, 1 (Sergei Aksakov. The Scarlet Flower) 1984

Katherina Shtanko, 2 (Sergei Aksakov. The Scarlet Flower) 1984

Katherina Shtanko, 3 (Sergei Aksakov. The Scarlet Flower) 1984

Katherina Shtanko, 4 (Sergei Aksakov. The Scarlet Flower) 1984

Katherina Shtanko, 5 (Sergei Aksakov. The Scarlet Flower) 1984

Katherina Shtanko, 6 (Sergei Aksakov. The Scarlet Flower) 1984

Katherina Shtanko, 7 (Sergei Aksakov. The Scarlet Flower) 1984

Katherina Shtanko, 8 (Sergei Aksakov. The Scarlet Flower) 1984

Katherina Shtanko, 9 (Sergei Aksakov. The Scarlet Flower) 1984

Katherina Shtanko, 10 (Sergei Aksakov. The Scarlet Flower) 1984

Katherina Shtanko, 11 (Sergei Aksakov. The Scarlet Flower) 1984
Illustrations for Sergei Aksakov's The Scarlet Flower, 1984

Found at the excellent Book Graphics blog.

No comments: